POLITIKA SPOLEČNOSTI

Jakost jakékoliv naší činnosti, rozsah a kvalita poskytovaných služeb a úroveň jednání s obchodními partnery je vizitkou naší Společnosti. Každý pracovník chápe kvalitu jako prioritní parametr.

Hlavním kriteriem naší práce je spokojenost zákazníka. Chceme upevňovat důvěru zákazníků ve firmu FLECK-CS Elektroengineering, spol. s r.o. nejen jako dodavatelé, ale i jako spolehlivý partner při řešení jejich problémů a v technickém poradenství.

Požadavky a nároky zákazníků musí být plně uspokojeny dodávkami spolehlivých výrobků a navazující montážní činností ve vyhovujících termínech.

Každá dodávka a montáž musí v místě určení vytvořit doporučení pro další obchod orientovaný na naši Společnost.

Dosažení těchto cílů bude určováno našimi zdroji, fungující vnitřní organizací, vzájemnou spoluprací a postojem každého pracovníka ke kvalitě, jasně zřetelným v jeho práci.

Efektivnost systému managementu kvality budeme trvale zlepšovat.

Dodržování relevantních právních a jiných požadavků je samozřejmým požadavkem jak v činnosti celé Společnosti, tak jejího každého zaměstnance. Nad rámec těchto stanovených požadavků dosahuje Společnost neustálé zlepšování svého environmentálního profilu a to především prostřednictvím environmentálních cílů. Přitom klade důraz zvláště na prevenci znečištění životního prostředí. Minimalizovat dopady nebezpečí, ohrožení a rizik na bezpečnost, životy a zdraví zaměstnanců společnosti, externích spolupracovníků, ostatních osob na všech pracovištích společnosti a okolního obyvatelstva a vytvářet, udržovat a zlepšovat pracovní prostředí a pracovní podmínky zaměstnanců, vést je k odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví ostatních.

Všichni zaměstnanci společnosti a smluvně vázaní dodavatelé si uvědomují individuální odpovědnost a řídí se postupy integrovaného systému řízení tak, aby byl zachován proces zajišťování bezpečnosti informací na potřebné úrovni z hlediska jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti, a aby byly respektovány relevantní zákonné, regulatorní a smluvní požadavky.

Udržujeme integritu informací prostřednictvím ochrany proti neoprávněným změnám. Zajišťujeme, aby informace byly chráněny proti neautorizovanému přístupu. Udržujeme důvěrnost informací.

Vytváříme podmínky pro školení ohledně informační bezpečnosti všem zaměstnancům společnosti FLECK-CS Elektroengineering, spol. s r.o.

 

V Praze dne 15.04.2011


Marek Š L E G L
Jednatel společnosti